Legal notice

Vennootschapsnaam
Deze website werd ontwikkeld door Ostrum Asset Management Management. De site wordt beheerd en bijgewerkt door Ostrum Asset Management Management.


Ostrum Asset Management

Asset management company regulated by AMF under n° GP-18000014 – Limited company with a share capital of 48 518 602 euros – Trade register n°525 192 753 Paris – VAT: FR 93 525 192 753 – Registered Office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris – www.ostrum.com

Gegevens van de toezichthoudende instantie:
Autorité des Marchés Financiers (AMF)
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02

Directeur publicatie: Philippe Setbon , Algemeen directeur. Communicatie: Stéphanie Kowalski, head of Communications and CSR
Host: Alterway Hosting, 227 Bureaux de la colline, 1 rue Royale - Bât. D, 92210 Saint-Cloud
Telephone: +33 (0) 1 41 16 34 95

 

Algemene gebruiksvoorwaarden
Deze website en de daarop vermelde gegevens mogen worden gebruikt op voorwaarde van volledige naleving van de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

De informatie die u op deze website vindt of die u via de website wordt voorgesteld, is algemeen van aard en is bijgevolg niet noodzakelijk afgestemd op uw persoonlijke behoeften of op specifieke omstandigheden.

Ostrum Asset Management heeft het recht om de informatie op de website op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Ostrum Asset Management stelt alles in het werk opdat de gepubliceerde informatie zo volledig, correct, nauwkeurig en actueel mogelijk zou zijn. Ostrum Asset Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen op de site, en evenmin voor een eventuele benadeling als gevolg van het gebruik van die informatie.

Als blijkt dat de gepubliceerde informatie fouten zou bevatten of indien bepaalde, verwachte gegevens zouden ontbreken, verbindt Ostrum Asset Management zich ertoe om dat zo snel mogelijk recht te zetten zodra het op de hoogte is van die onvolmaaktheden. Eventuele fouten kunt u melden op: communication@ostrum.com.

Waarschuwing betreffende de producten en diensten voorgesteld op de site.

De informatie (gegevens, grafieken en documenten) op deze site is afkomstig van betrouwbare bronnen, maar mag in geen geval als beleggingsadvies beschouwd worden. De raadpleging van deze site valt daarom volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Heeft u plannen om te beleggen, neem dan contact op met onze relatiebeheerder, die u zal uitleggen welke producten voor u geschikt zijn en welke potentiële risico's ze inhouden.

Indien u ermee instemt om de website verder te raadplegen, wordt Ostrum Asset Management volledig vrijgesteld van huidige of toekomstige aansprakelijkheid m.b.t. de manier waarop u de gepubliceerde informatie gebruikt. De informatie op deze site is niet bedoeld om te worden verspreid of gebruikt door personen of entiteiten in landen waar die verspreiding of dat gebruik in strijd is met wetten of voorschriften of in landen waar Ostrum Asset Management of zijn dochterondernemingen verplicht zouden zijn om te voldoen aan de registratieverplichtingen in die landen of rechtsgebieden. Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk niet in alle landen geregistreerd of toegestaan of zijn mogelijk niet voor alle cliënten beschikbaar.

De gegevens en informatie op de website worden uitsluitend ter informatie gegeven.

Informatie op deze website mag nooit worden geïnterpreteerd als een voorstel tot kopen of verkopen, als beleggingsadvies om een bepaald effect te kopen of te verkopen, als een aanbod of verzoek van Ostrum Asset Management of zijn dochterondernemingen om beleggingsadvies of financiële, juridische, fiscale of beleggingsdiensten te verstrekken, noch om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen.
Ostrum Asset Management noch zijn dochterondernemingen geven enige garantie en verklaren noch uitdrukkelijk, noch impliciet dat de informatie op de website exact, volledig of actueel is.

Overweegt u om in icbe's te beleggen, raadpleeg dan eerst het vereenvoudigde prospectus of essentiële beleggersinformatie en de (half)jaarverslagen indien ze beschikbaar zijn. U kunt deze documenten opvragen via deze site of rechtstreeks bij de vennootschap die de icbe beheert.

Aanbiedingen en reclame van derden
Op de website kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden of gepromoot in de vorm van banners.

Na een klik op zo'n banner wordt u doorgestuurd naar de website van die derde. Ostrum Asset Management kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de reclame of voor de voorwaarden van toepassing op de aanbiedingen van derden. Die informatie wordt immers voor rekening van de betrokken derden getoond. Wilt u inschrijven op een aanbod of op enige manier een contract sluiten met een dergelijke derde, of ook indien u klachten heeft over een aanbod of reclame, neem dan rechtstreeks contact op met de derde in kwestie.

Beschikbaarheid - Verenigbaarheid
Ostrum Asset Management doet er alles aan opdat de website continu beschikbaar zou zijn en wijst elke aansprakelijkheid af voor een eventuele benadeling die het gevolg zou zijn van mogelijke bewuste of onopzettelijke onderbrekingen in de beschikbaarheid van de site.

Ostrum Asset Management biedt geen enkele garantie wat betreft de verenigbaarheid tussen de bestanden op zijn website en uw hard- en software. Als gebruiker dient u zelf voor het geschikte informaticamateriaal te zorgen, net als voor de vereiste software, met inbegrip van beveiligingssoftware (firewall, antivirusprogramma).

Intellectuele – eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de meegedeelde informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Ostrum Asset Management en zijn partners, zoals vermeld op de website. De teksten, tekeningen, foto's, afbeeldingen, gegevens, bedrijfs- en domeinnamen, merken, logo's en andere elementen zijn door intellectuele-eigendomsrechten beschermd.

Zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ostrum Asset Management mogen ze niet gereproduceerd of publiek verspreid worden, tenzij de wetgeving op de auteursrechten en naburige rechten dat anders bepalen. Zo heeft u als gebruiker het recht om gegevens van de site te downloaden en ze voor privégebruik te reproduceren of binnen de familiale kring gratis te verspreiden.

Indien Ostrum Asset Management u de toestemming geeft om eigen bijdragen of afbeeldingen op zijn website te plaatsen, mag u geen werken insturen die door intellectuele-eigendomsrechten zijn beschermd, tenzij u deze rechten bezit en over de nodige toestemmingen van de rechthebbenden beschikt om ze op de website te gebruiken. Wanneer u uw bijdragen of eigen foto's op de website plaatst, geeft u Ostrum Asset Management daarmee uitdrukkelijk de toestemming om die bijdragen of foto's op zijn website te publiceren, zonder dat u op enige vergoeding aanspraak kunt maken. In alle gevallen vrijwaart de gebruiker Ostrum Asset Management volledig van alle eisen van derden.

Koppelingen naar websites beheerd door derden
De website kan koppelingen bevatten waarmee u terechtkomt op websites beheerd door derden. Die koppelingen worden uitsluitend ter informatie op de website geplaatst. Ostrum Asset Management garandeert in geen geval de inhoud, kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan bijgevolg niet voor dergelijke websites aansprakelijk worden gesteld. Een koppeling naar de website van een derde betekent niet dat Ostrum Asset Management een samenwerkingsakkoord met die derde heeft ondertekend of dat Ostrum Asset Management instemt met de informatie gepubliceerd op dergelijke websites.

Onrechtmatig gebruik van de website
Als gebruiker van deze website verbindt u zich ertoe om:
- de op de site gepubliceerde gegevens niet op een onrechtmatige of onwettige manier te gebruiken;
- de website niet op zo'n manier te gebruiken dat deze erdoor wordt beschadigd, veranderd, onderbroken of op een andere manier minder doeltreffend wordt;
- de website niet te gebruiken voor het doorsturen of versturen van computervirussen, noch voor het doorsturen of versturen van onrechtmatig of onwettig materiaal, op enige andere manier ongeschikt materiaal, onder meer - maar niet alleen - materiaal dat beledigend, obsceen of bedreigend van aard is;
- de website niet te gebruiken op een manier die een inbreuk op de rechten van een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vereniging vormt, onder meer - maar niet alleen - de rechten betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het intellectuele eigendom;
- deze website niet te gebruiken voor het verzenden of doorsturen van materiaal voor promotie- of reclamedoeleinden.

Ostrum Asset Management behoudt zich het recht voor om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien zijn belangen of die van derden worden benadeeld door een inbreuk op de voorgaande bepalingen of enige andere manier.

Privacybeleid en cookies

1. DEFINITIES

Cookies zijn tekstbestandjes die door de server van de bezochte website op de terminal van een internetgebruiker worden geplaatst. Ze worden door een website gebruikt om gegevens naar de browser van de internetgebruiker te sturen en om deze browser in staat te stellen gegevens naar de oorspronkelijke website te sturen (bijvoorbeeld een sessie-ID of een taalkeuze).
Alleen de uitgever van een cookie kan de daarin opgenomen informatie lezen of wijzigen.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • sessiecookies die verdwijnen zodra u de website verlaat;
 • permanente cookies die op uw apparaat blijven tot het einde van hun levensduur of totdat u ze verwijdert met behulp van de functionaliteiten van uw browser.

U wordt erop gewezen dat tijdens uw bezoek aan deze website cookies op uw terminal kunnen worden geplaatst.

2. DOELEINDEN GEBRUIK COOKIES

Sommige cookies die door Ostrum worden gebruikt hebben uitsluitend tot doel de elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken (detectie van verbindingsfouten, identificatie van verbindingspunten, enz.).

Andere cookies zijn strikt noodzakelijk om u, op uw uitdrukkelijke verzoek, online communicatiediensten aan te bieden (winkelmand, voorkeuren voor schermweergave, enz.).

Weer andere cookies worden gebruikt met als doel:

 • de frequentie en het gebruik van de website te analyseren, om de website te kunnen wijzigen en daardoor de browsefunctionaliteit te verbeteren;
 • de website gebruiksvriendelijker en interactiever te maken.

3. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

De op de website van Ostrum gebruikte cookies zijn:

 • functionele cookies
 • cookies voor doelgroepmeting
 • cookies gericht op marketing

3. 1 Functionele cookies

De functionele cookies helpen de Ostrum-website bruikbaar te maken door de basisfuncties zoals het browsen op pagina's en de toegang tot beveiligde delen van de website te activeren. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.
De gebruikte cookies worden gedetailleerd weergegeven in de onderstaande tabel

NAAM VAN COOKIE

LEVERANCIER

OMSCHRIJVING

VERVALDATUM

algoliasearch-client-js

ostrum.com

Noodzakelijk om de zoekbalkfunctie van de website te optimaliseren. De cookie garandeert nauwkeurige en snelle zoekresultaten.

Permanent

rc::c

google.com

Deze cookie wordt gebruikt om mensen van robots te onderscheiden.

Sessie

tarteaucitron

ostrum.com

Deze cookie wordt gebruikt om de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker te verkrijgen.

1 dag

CookieConsent

ostrum.com

Slaat de autorisatie op voor het gebruik van cookies voor het huidig domein van de gebruiker.

1 jaar

mycart

ostrum.com

Cookie gebruikt voor het beheer van de winkelmand.

1 dag

userProfile

ostrum.com

Cookie gebruikt om de inloggegevens van de gebruiker te bewaren.

1 dag

3.2 Statistieken-cookies (doelgroepmeting)

Ostrum doet een beroep op derde partijen om het bezoek aan onze website te kunnen meten.

Ter informatie: Ostrum maakt onder meer gebruik van de Google Analytics-dienst waarmee bezoekers geteld kunnen worden en de manier waarop ze de website gebruiken te kunnen identificeren. Het is een statistisch hulpmiddel waarmee Ostrum de website kan verbeteren rekening houdend met de behoeften van bezoekers.

De door deze cookies gegenereerde gegevens hebben betrekking op:

 • uw gebruik van de website zoals de pagina's die u heeft bezocht, de tijd die u op de website heeft doorgebracht;
 • uw IP-adres om de plaats van de verbinding te bepalen. Deze gegevens worden na lokalisatie onmiddellijk geanonimiseerd en worden niet aan Google meegedeeld.

De gebruikte cookies worden gedetailleerd weergegeven in de onderstaande tabel

NAAM VAN COOKIE

LEVERANCIER

OMSCHRIJVING

VERVALDATUM

_ga

ostrum.com

Geplaatst door Google Analytics. Registreert een unieke identificatie die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

13 maanden

_gat

ostrum.com

Geplaatst door Google Analytics. Registreert een unieke identificatie die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

_gid

ostrum.com

Geplaatst door Google Analytics. Registreert een unieke identificatie die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

collect

google-analytics.com

Gebruikt om Google Analytics-gegevens over de randapparatuur en het bezoekersgedrag te verzenden. Volgt de gebruiker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Sessie

3.3 Cookies gericht op marketing

De cookies gericht op marketing worden gebruikt om bezoekers via de website van Ostrum te volgen. Het doel is om advertenties weer te geven die relevant en interessant zijn voor de individuele gebruiker en die dus waardevoller zijn voor externe uitgevers en adverteerders.

NAAM VAN COOKIE

LEVERANCIER

OMSCHRIJVING

VERVALDATUM

IDE

doubleclick.net

Cookie gebruikt door Google Doubleclick voor retargeting, optimalisatie, rapportage en toewijzing van onlineadvertenties.

1 jaar

pagead/1p-user-list/#

google.com

Cookie geplaatst door Google voor het beheer van advertenties

Sessie

r/collect

doubleclick.net

Deze cookie wordt gebruikt om Google Analytics-gegevens over het apparaat en het bezoekersgedrag te verzenden. Hij volgt de bezoeker via verschillende apparaten en marketingkanalen.

Sessie

test_cookie

doubleclick.net

Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies accepteert.

1 dag

De website maakt ook gebruik van:

 • de deelknoppen (Twitter, Facebook, LinkedIn)
 • van videoposts op onze Libcast- of YouTube-kanalen

Deze functies zijn gebaseerd op cookies van derden die rechtstreeks door serviceproviders worden geplaatst.

4. TOESTEMMING

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd het gebruik van bepaalde cookies te accepteren of te weigeren.

Als u niet wilt dat cookies op uw eindapparatuur worden geïnstalleerd of gelezen, wordt er een weigeringscookie op uw apparaat geplaatst zodat Ostrum de informatie registreert volgens welke u bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies. Als u deze weigeringscookie verwijdert is het niet langer mogelijk om u te identificeren als degene die het gebruik van cookies heeft geweigerd.

Evenzo wanneer u het gebruik van cookies accepteert wordt een toestemmingscookie geplaatst.

Toestemmings- of weigeringscookies moeten op uw eindapparatuur blijven staan. U kunt uw wensen op elk moment wijzigen zoals aangegeven in de volgende paragraaf getiteld ‘Cookies beheren’.

5. COOKIES BEHEREN

De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd en door het accepteren van het plaatsen van cookies heeft u de mogelijkheid om, als u dat wilt, alle cookies te accepteren, ze systematisch te weigeren of de cookies te kiezen die u accepteert volgens hun uitgever. U kunt via uw browser ook regelmatig cookies van uw terminal verwijderen.

Vergeet niet om alle browsers van uw verschillende terminals (tablets, smartphones, computers, enz.) te configureren.

Voor het beheer van cookies en uw keuzes, is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen. Bijvoorbeeld:

- voor Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
- voor Safari™: https://support.apple.com/nl-nl/safari;
- voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/#topic=9796470;
- voor Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen;
- voor Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies.

We wijzen u er evenwel op dat door het configureren van uw browser om cookies te weigeren bepaalde functionaliteiten, pagina's en delen van de website niet toegankelijk zullen zijn; hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) verricht door Ostrum Asset Management voldoet aan de wettelijke vereisten, met name met betrekking tot de Verordening (EU) 2016/679, ook wel de“Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) genoemd of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR), de [Franse] Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden en de [Franse] Wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016 voor een Digitale Republiek”.
We vinden het van groot belang dat uw Persoonsgegevens beschermd zijn wanneer u de website https://www.ostrum.com/ (“Website”) bezoekt. Deze vermeldingen zijn bedoeld om u op een duidelijke, nauwkeurige en toegankelijke manier te informeren over de gegevensverwerking die we uitvoeren wanneer u onze Website bezoekt.

1-    Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?
Ostrum Asset Management verzamelt Persoonsgegevens vanwege expliciete, legitieme gronden en om bepaalde redenen met betrekking tot de gevolgde activiteiten. Voor de werking van haar Website beoogt Ostrum Asset Management als verwerkingsverantwoordelijke de volgende doeleinden:

 • plaatsing van cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de Website;
 • verwerking van gegevens, vrijwillig verstrekt door de gebruiker voor diens gebruik en het functioneren van de abonnementsservice;

U vindt meer informatie hierover in de paragraaf over “Cookies”.

2-    Verzamelen van gegevens op legitieme basis en beperkt tot het strikt noodzakelijke
Als “Verwerkingsverantwoordelijke” ziet Ostrum Asset Management toe op de rechtmatigheid van de door haar uitgevoerde gegevensverwerking door zich te verzekeren dat alle legitieme gronden met betrekking tot de verwerking van gegevens die u identificeren, geval per geval, zijn onderscheiden. De belangrijkste rechtsgronden met betrekking tot de activiteiten van de Website zijn:

 

--------------------------------------------------------------------------

De gegevensverwerking van Ostrum Asset Management via haar Website beperkt zich tot het verzamelen van persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn. Alleen relevante, terzake dienende en niet bovenmatige gegevens worden verwerkt met betrekking tot de beoogde doeleinden voor verwerking.

3-    Soorten verzamelde informatie
De hoeveelheid en het type te verwerken identificatiegegevens kan variëren, afhankelijk van de verwerking die voor de Website wordt overwogen. Bijvoorbeeld met betrekking tot onze abonnementsservice worden uw naam en uw e-mailadres gebruikt die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt.
In alle gevallen worden alleen relevante, terzake dienende en niet bovenmatige gegevens verzameld met betrekking tot de beoogde doeleinden voor verwerking.

4-    Bewaartermijn van gegevens
De bewaartermijnen voor persoonsgegevens die door Ostrum Asset Management worden verzameld en verwerkt, zijn beperkt en worden per geval bepaald afhankelijk van het doel van de verwerking en de wettelijke vereisten (aanbevelingen van CNIL, wettelijke bepalingen, enz.). De op uw pc opgeslagen Cookies die ‘essentieel’ zijn voor het gebruik van de Website, worden niet langer dan 1 maand bewaard. De gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich abonneert op onze abonnementsaanbod, worden alleen bewaard voor de duur van uw lidmaatschap.

5-    Beveiliging van uw persoonsgegevens
Ostrum Asset Management zet technische en organisatorische maatregelen in om uw identificatiegegevens te beveiligen. Alle maatregelen worden genomen om de beschikbaarheid, de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons toevertrouwt te waarborgen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet worden beschadigd, vervormd of door onbevoegde derden worden geopend.
In voorkomend geval zijn we vereist om bij schending van uw persoonsgegevens de CNIL (Franse toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit) op de hoogte stellen en u zo snel mogelijk te informeren.

6-    De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden meegedeeld
Aan de ontvangers (“Ontvangers”) zullen te allen tijde om legitieme redenen gegevens worden verstrekt. Het verstrekken van uw Persoonsgegevens aan hen is van belang voor het voortzetten van de activiteit van onze Website evenals voor het naleven van wettelijke verplichtingen. Wij verkopen of verhuren in geen geval uw Persoonsgegevens.
Indien aan derden toegang tot ons informatiesysteem wordt verleend, zijn de rechten die aan hen worden toegekend  beperkt tot het strikt noodzakelijke werkingsgebied (volgens het ‘least privelige’-beginsel). Alle acties van deze derden worden getraceerd om te verifiëren dat ze voldoen aan de hun toevertrouwde opdracht.

7-    Uw rechten
U hebt het recht om, al naargelang het geval, het volgende te verzoeken:

 • Het recht op Toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en die Ostrum Asset Management in het bezit heeft;
 • Het recht op rectificatie: u kunt verzoeken om rectificatie van de gegevens over u in het bezit van Ostrum Asset Management die onvolledig, verouderd of onjuist blijken te zijn;
 • Het recht op het wissen (“het recht om vergeten te worden”): u hebt het recht om Ostrum Asset Management de gegevens over u te laten wissen om een door de wet voorziene reden. Bijvoorbeeld als bepaalde verzamelde gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
 • Het recht op intrekking van toestemming: gericht op een verwerking op basis van het voorgaande;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens over u in digitaal formaat: dit recht heeft alleen betrekking op het geval dat de Persoonsgegevens door u worden verstrekt en worden verwerkt op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens: u kunt te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • Het recht op  beperking van de verwerking van uw gegevens: wanneer u van mening bent dat de Persoonsgegevens die Ostrum Asset Management over u bewaart, onjuist zijn;
 • Het recht op het definiëren van richtlijnen met betrekking tot het bewaren, wissen en het overdragen van uw gegevens na uw overlijden.

We doen er alles aan om zo snel mogelijk op uw verzoeken te reageren. Afhankelijk van het geval wordt u mogelijk gevraagd om uw verzoek te vergezellen met een bewijs van uw identiteit.

8-    Hoe u uw recht kunt uitoefenen
U kunt uw rechten uitoefenen door een brief met een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen naar Ostrum Asset Management, ter attentie van de Functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) op het volgende adres:
Ostrum Asset Management
43 Avenue de Pierre Mendes Frankrijk
75648 Paris Cedex 13 Frankrijk

Of per e-mail naar het volgende adres: dpo@ostrum.com
De bescherming van uw persoonsgegevens en de doeltreffendheid van uw rechten zijn prioriteiten bij Ostrum Asset Management. Als u echter niet tevreden bent over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, raden we u aan contact op te nemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming, zodat we u kunnen beantwoorden op uw punten van zorg. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij  de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land (de “CNIL” In Frankrijk).

9 - Begrippen
Persoonsgegevens
Het gaat hierbij om alle gegevens die direct of indirect betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatie als een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of online identificatiegegevens.
Verwerking
Het betreft elke bewerking of een geheel van bewerkingen al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés met betrekking tot persoonsgegevens, of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.
Ontvanger
Elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt.
Functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming, in het Engels “DPO”, in het Frans “DPD” (Délégué à la protection des données) genoemd. Hij is uw belangrijkste aanspreekpunt voor als u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van gegevens bij Ostrum Asset Management. Hij is ook uw referent als u uw rechten wilt uitoefenen.
Verwerkingsverantwoordelijke
Dit is de organisatie die uw gegevens verzamelt en verwerkt en die tevens de middelen en doeleinden van de verwerking bepaalt.
De ‘Commission Nationale Informatique et Libertés’ (CNIL)
De CNIL is de Franse toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze commissie ondersteunt bedrijven bij hun naleving en helpt individuen met het beheer van hun persoonsgegevens en het uitoefenen van hun rechten.

 

Bemiddeling door de toezichtinstantie Autorité des marchés Financiers

De Autorité des Marchés Financiers werkt met een Bemiddelaar bij wie elke natuurlijke of rechtspersoon een klacht kan indienen met betrekking tot een individueel geschil dat onder zijn bevoegdheden valt, namelijk financiële beleggingen.

 

U kunt deze autoriteit een brief sturen op het volgende adres:
Médiateur de l’AMF
Autorité des Marchés Financiers
17 place de la Bourse
75082 PARIJS CEDEX 02
Frankrijk

Een formulier om bemiddeling aan te vragen is online beschikbaar op de site van de AMF www.amf-france.org.