Legal notice

Foretaksnavn
Dette nettstedet er opprettet av Ostrum Asset Management.
Det er administrert og oppdatert av Ostrum Asset Management, ekspert innen forvaltning av aktiva i spareavdelingen til Natixis.
Ostrum Asset Management

Asset management company regulated by AMF under n° GP-18000014 – Limited company with a share capital of 50 938 997 euros – Trade register n°525 192 753 Paris – VAT: FR 93 525 192 753 – Registered Office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris – www.ostrum.com

Kontaktopplysninger til reguleringsmyndighetene:
Autorité des marchés financiers (AMF)
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02
Publikasjonsdirektør: Olivier Houix, generaldirektør redaksjonsansvarlig: Stéphanie Kowalski, Kommunikasjonsdirektør av Ostrum Asset Management.

Vert: Alterway Hosting, 227 Bureaux de la colline, 1 rue Royale - Bât. D, 92210 Saint-Cloud

Telefon: +33 (0) 1 41 16 34 95
Ostrum Asset Management Asia Limited
(Org. nr. 199801044D), en filial av Ostrum Asset Management, med lisens for kapitalmarkedstjenester utstedt av Monetary Authority of Singapore.
Det har kontorer i 1 Marina Boulevard, #28-00, Singapore 018989.

Natixis Investment Managers S.A.
Aksjeselskap med kapital på 7 000 000,00 euro
Registrert i Luxembourg med nummer B 115 843.
Forretningskontor til Natixis Investment Managers S.A. : 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Storhertugdømmet Luxembourg
Natixis Investment Managers International
Société Anonyme au capital de 51 371 060,28 euros
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 329 450 738
43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 PARIS
Agréée en qualité de société de gestion par l’AMF le 22 mai 1990 sous le numéro GP-90009

Emerise er merket til ekspertavdelingen Global Emerging som består av medarbeidere som jobber med de globale nye markedene til Ostrum Asset Management og Ostrum Asset Management Asia Limited.
Emerise er et merke tilhørende Ostrum Asset Management.

Generelle bruksvilkår

Dette nettstedet og informasjonen på det, kan brukes forutsatt at disse bruksvilkårene overholdes i sin helhet.
Informasjonen du finner på dette nettstedet, eller som tilbys deg via dette nettstedet, er av generell art og anses derfor ikke som spesielt tilpasset dine personlige behov eller særlige omstendigheter.

Ostrum Asset Management har rett til når som helst å endre informasjonen på dette nettstedet etter eget ønske og uten forhåndsvarsel.

Ostrum Asset Management gjør sitt ytterste for å sikre at den publiserte informasjonen er så fullstendig, korrekt, presis og oppdatert som mulig. Ostrum Asset Management kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller unøyaktigheter på dette nettstedet, eller for eventuelle skader som følge av bruken av denne informasjonen.
Hvis det likevel skulle vise seg at den publiserte informasjonen inneholder feil eller at informasjonen man forventer på dette nettstedet ikke holder mål, plikter Ostrum Asset Management å ordne opp i dette forholdet så snart som mulig etter å ha blitt varslet om slike mangler. Du kan melde fra om eventuelle feil her: [email protected].
Advarsel om produktene og tjenestene presentert på nettstedet
Informasjonen (data, grafer og dokumenter) på nettstedet utgjør under ingen omstendigheter et investeringsråd selv om den stammer fra pålitelige kilder. Derfor konsulterer du dette nettstedet helt på eget ansvar.

Hvis du ønsker å investere, henvend deg til din forretningsansvarlige som vil hjelpe deg med å vurdere produktene som er best tilpasset dine behov, og som også vil presentere de potensielle risikoene.

Det faktum at du aksepterer å fortsette å konsultere nettstedet, fritar Ostrum Asset Management for alt ansvar i dag og i fremtiden når det gjelder din bruk av denne informasjonen. Informasjonen på dette nettstedet har ikke til formål å bli distribuert eller brukt av personer eller enheter i et land eller en jurisdiksjon der denne distribusjonen eller bruken ville stride imot lover eller regler, eller som ville kreve at Ostrum Asset Management eller dets filialer må registrere seg i disse landene eller jurisdiksjonene. Alle produktene eller tjenestene kan ikke registreres eller godkjennes i alle land eller være tilgjengelige for alle kunder.

Dataene og informasjonen på nettstedet, gis kun til informasjon.

Ingen informasjon på nettstedet utgjør et kjøpstilbud, en oppfordring til å selge verdipapirer, et investeringsråd for å kjøpe eller selge et verdipapir, et tilbud eller en oppfordring fra Ostrum Asset Management eller dets filialer om å gi et investeringsråd eller en finansiell, juridisk, skattemessig tjeneste eller investeringstjeneste, eller om å kjøpe eller selge verdipapirer eller andre finansinstrumenter.

Verken Ostrum Asset Management eller noen av dets filialer gir noen garanti eller erklæring, uttrykkelig eller underforstått, om at informasjonen gitt på dette nettstedet er korrekt, fullstendig eller oppdatert.

Enhver investering i foretak for kollektiv investering (OPC) må kun utføres etter å ha konsultert investorens nøkkelinformasjon (DICI) for OPC og årsrapportene og halvårsrapportene dersom de foreligger. Disse dokumentene kan fås enten på dette nettstedet eller direkte fra forvaltningsselskapet for gjeldende OPC.
Informasjonen (data, grafer og dokumenter) på nettstedet stammer blant annet fra selskapene Ostrum Asset Management, Ostrum Asset Management Asia og Natixis Investment Managers Distribution.

De presenterte OPC-ene forvaltes av Ostrum Asset Management eller Natixis Investment Managers Distribution, enkelte av disse OPC-ene forvaltes etter fullmakt fra Ostrum Asset Management eller Natixis Investment Managers Distribution.

OPC-ene distribueres avhengig av tilfellet av Ostrum Asset Management og/eller av Natixis Investment Managers Distribution.
Ingen av informasjonen i dette dokumentet kan tolkes som bindende. Analysene og meningene det vises til, er forfatterens subjektive synspunkter på det angitte tidspunktet, og kan endres uten forhåndsvarsel.

Investeringer innebærer risiko. Fagdokumentasjonen presenterer spesielt risikoen tilknyttet de fremvoksende markedene og risikoen forbundet med selskaper av lav eller middels markedsverdi.
Informasjonen (data, grafer og dokumenter) på dette nettstedet kommer blant annet fra selskapene Ostrum Asset Management, Ostrum Asset Management Asia og Natixis Investment Managers Distribution.

De presenterte investeringsfondene forvaltes av Ostrum Asset Management eller Natixis Investment Managers Distribution, enkelte av disse investeringsfondene forvaltes etter fullmakt fra Ostrum Asset Management eller Natixis Investment Managers Distribution.
Investeringsfondene distribueres avhengig av tilfellet av Ostrum Asset Management og/eller av Natixis Investment Managers Distribution.
Tilbud og reklame fra tredjepersoner

Tilbud om produkter eller tjenester og reklame fra tredjepersoner kan publiseres på dette nettstedet i form av bannere. Når du klikker på en banner, føres du direkte til tredjepersonens nettsted. Ostrum Asset Management påtar seg intet ansvar for innholdet i reklamen og vilkårene som gjelder for tredjepersonenes tilbud. Disse presenteres på vegne av tredjepersonene. Hvis du ønsker å akseptere et slikt tilbud eller inngå en kontrakt med en tredjeperson, uansett måte, og hvis du ønsker å fremsette en klage angående slike tilbud eller slik reklame, må du henvende deg direkte til denne tredjepersonen.
Tilgjengelighet – Opptelling

Ostrum Asset Management gjør sitt ytterste for at nettstedet ikke avbrytes, men fraskriver seg alt ansvar for enhver eventuell skade som oppstår som følge av frivillige eller ufrivillige avbrudd.

Ostrum Asset Management tilbyr ingen garanti når det gjelder opptellingen av filene som befinner seg på nettstedet med infrastrukturen og ditt materiell. Som bruker må du sørge for å disponere hensiktsmessig datautstyr samt nødvendig programvare, samt sikkerhetsprogramvarer (brannmurer, antivirus).
Immaterielle rettigheter
Brukeren erkjenner uttrykkelig at informasjonen og dataene som gis til ham/henne, er og forblir eid av Ostrum Asset Management eller dets partnere slik det står på nettstedet. Tekster, tegninger, fotos, bilder, data, foretaksnavn og domenenavn, merker, logoer og annet beskyttes av immaterielle rettigheter.

Ingen kan reprodusere eller offentliggjøre dem uten å ha fått uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Ostrum Asset Management med mindre lovene om åndsverk og lignende lover fastsetter noe annet. Som bruker har du f.eks. rett til å laste ned informasjon fra dette nettstedet og reprodusere den til privat bruk, og dele den gratis med familiemedlemmer.

Hvis Ostrum Asset Management lar deg lagre bidrag eller egne bilder på nettstedet, kan du ikke sende verk som er beskyttet av immaterielle rettigheter med mindre du innehar en av disse rettighetene eller alle nødvendige tillatelser fra rettighetshaverne for å kunne bruke verket på nettstedet. Når du lagrer dine bidrag eller egne bilder på nettstedet, gir du Ostrum Asset Management uttrykkelig rett til å publisere disse bidragene eller bildene på nettstedet uten å kunne kreve noen som helst godtgjørelse. Uansett beskytter brukeren Ostrum Asset Management helt og holdent mot krav fra tredjepersoner.
Lenker til nettsteder drevet av tredjepersoner
Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder drevet av tredjepersoner. Disse lenkene er kun plassert på nettstedet til informasjon. Ostrum Asset Management går under ingen omstendigheter ikke god for innholdet, kvaliteten eller fullstendigheten til slike nettsteder, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for dem. En lenke til et tredjepersons nettsted betyr ikke at Ostrum Asset Management har inngått en samarbeidsavtale med denne tredjepersonen eller at Ostrum Asset Management godkjenner informasjonen publisert på slike nettsteder.
Uautorisert bruk av nettstedet
Som bruker av nettstedet, plikter du blant annet å:
- ikke bruke informasjonen publisert på nettstedet på en ulovlig eller forbudt måte;
- ikke bruke nettstedet på en slik måte at det skades, endres, avbrytes eller blir mindre effektivt, uansett metode;
- ikke bruke nettstedet til å overføre eller sende datavirus, eller for å overføre eller sende ulovlig eller forbudt materiell, eller upassende materiell uansett på hvilken måte, blant annet men ikke begrenset til, materiell som kan virke ærekrenkende, uanstendig eller truende;
- ikke bruke nettstedet slik at det krenker rettighetene til en fysisk person, en juridisk person eller en forening, blant annet men ikke begrenset til, rettighetene angående privatliv og immaterielle rettigheter;
- ikke bruke nettstedet til å sende eller overføre materiell i reklameøyemed eller til salgsformål.

Ostrum Asset Management forbeholder seg retten til å gi rettslig pålegg til en bruker og/eller gå til rettssak hvis dets interesser eller en tredjepersons interesser krenkes av bestemmelsene ovenfor eller på annen måte.

Personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger ("personopplysninger") utført av Ostrum Asset Management, er i samsvar med gjeldende lovkrav, blant annet med hensyn til personvernforordningen (EU) 2016/679 (vanligvis kalt "den generelle personvernforordningen" eller "GDPR", "lov nr. 78-17 av 6. januar 1978 om data, filer og friheter" og "lov nr. 2016-1321 av 7. oktober 2016 om den digitale republikk".
Vi er klar over hvor viktig det er å beskytte dine personopplysninger når du besøker nettstedet https://www.ostrum.com/ ("nettsted"). Denne erklæringen er ment å informere deg på en klar, presis og tydelig måte om behandlingene vi utfører når du navigerer på vårt nettsted.

1-    Hvorfor innsamler vi dine personopplysninger?
Ostrum Asset Management innsamler personopplysninger av klare, legitime og bestemte grunner med hensyn til virksomheten vi driver. Nedenfor står formålene til den behandlingsansvarlige Ostrum Asset Management, på sitt nettsted:

  • Setting av nødvendige informasjonskapsler (cookies) for at nettstedet skal fungerer tilfredsstillende;
  • Behandling av opplysningene som frivillig oppgis av brukeren som ønsker å benytte seg av abonneringstjenesten;

Du finner mer informasjon i avsnittet om "informasjonskapsler".

2-    Innsamling med rettsgrunnlag og begrenset til det strengt nødvendige
Som "behandlingsansvarlig" sørger Ostrum Asset Management for at behandlingen selskapet utfører, er lovlig, ved å passe på at hvert rettsgrunnlag tilknyttet behandlingen av opplysningene som identifiserer deg, avgjøres i hvert enkelte tilfelle. Viktige rettsgrunnlag tilknyttet virksomheten på nettstedet:

RETTSGRUNNLAG

FORMÅL MED BEHANDLINGEN

 

Ditt samtykke

Behandling av opplysninger oppgitt frivillig ved abonnering på vår tjeneste for utsending av våre publikasjoner eller når du bruker kontaktskjemaet

 

Legitim interesse for Ostrum Asset Management

 

Setting av informasjonskapsler for at nettstedet skal fungere tilfredsstillende (mer informasjon i avsnittet "Informasjonskapsler")

Behandlingen utført av Ostrum Asset Management på sitt nettsted, begrenser innsamlingen av personopplysninger til det strengt nødvendige. Opplysninger behandles kun når de er relevante, hensiktsmessige og ikke uforholdsmessige i forhold til formålet for behandlingen.

3-    Type innsamlede opplysninger
Mengden og typen identifiserende opplysninger som behandles, varierer avhengig av behandlingen som utføres på nettstedet. Angående vår abonneringstjeneste, brukes f.eks. ditt navn eller e-postadresse som du frivillig har oppgitt.
I alle tilfeller innsamles kun opplysninger når de er relevante, hensiktsmessige og ikke uforholdsmessige i forhold til formålet for behandlingen.

4-    Opplysningenes lagringsperiode
Personopplysningene som innsamles og behandles av Ostrum Asset Management, lagres i et begrenset tidsrom som fastsettes i hvert enkelt tilfelle avhengig av formålet med behandlingen og kravene i forskriftene (anbefalinger fra det franske datatilsynet CNIL, lovbestemmelser osv.). "Nødvendige" informasjonskapsler for å kunne bruke nettstedet, lagret på din datamaskin, lagres ikke lenger enn 1 måned. Opplysninger du frivillig oppgir når du abonnerer på vår tjeneste, lagres kun så lenge du er abonnent.

5-    Sikkerheten til dine personopplysninger
Ostrum Asset Management bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine identifiserende opplysninger. Alle tiltak tas for å ivareta tilgjengeligheten, integriteten og konfidensialiteten til opplysningene du gir oss. Disse tiltakene sikrer at dine personopplysninger ikke ødelegges, endres eller leses av uautoriserte tredjepersoner.
Hvis denne regelen brytes og noen får innsyn i dine personopplysninger, er vi pålagt å informere CNIL om dette og gi deg beskjed så snart som mulig.

6-    Opplysningenes mottakere og mottakerkategorier
Mottakerne ("mottakere") av opplysningene får alltid formidlet dine opplysninger av legitime grunner. Slik kommunikasjon av dine personopplysninger er nødvendig for å fortsette aktiviteten på vårt nettsted eller for å oppfylle lovkrav. Vi selger eller leier ikke under noen omstendigheter ut dine personopplysninger.
Når en tredjeperson gis tilgang til vårt informasjonssystem, er personens rettigheter strengt begrenset til personens arbeidsoppgaver (prinsipp om det minste privilegium). Alle handlingene til denne tredjepersonen spores for å kontrollere at de er i samsvar med arbeidsoppgaven som skal utføres.

7-    Dine rettigheter
Du har, avhengig av tilfellet, rett til:

  • Innsyn i dine personopplysninger i Ostrum Asset Managements besittelse;
  • Retting: du kan be om å rette dine personopplysninger i Ostrum Asset Managements besittelse, som viser seg å være unøyaktige, gamle eller feil;
  • Sletting ("rett til å bli glemt"): du har rett til å få Ostrum Asset Management til å slette dine personopplysninger hvis virksomheten har plikt til det etter loven. For eksempel hvis enkelte innsamlede opplysninger viser seg å ikke lenger være nødvendige for formålene de ble innsamlet for;
  • Tilbaketrekking av samtykke: angående behandlingen som legger til grunn dette samtykket;
  • Dataportabilitet av dine personopplysninger i et digitalt format: denne retten gjelder bare når personopplysningene er gitt av deg selv og behandles basert på ditt samtykke eller i forbindelse med gjennomføringen av en avtale;
  • Protest mot behandling av dine opplysninger: du kan når som helst protestere mot behandlingen av dine opplysninger av grunner som har å gjøre med din personlige situasjon;
  • Begrenset behandling av dine opplysninger: når du mener at personopplysningene som Ostrum Asset Management besitter om deg, er unøyaktige;
  • Definisjon av retningslinjer angående lagring, sletting og kommunisering av dine opplysninger etter din død.

Vi gjør alt vi kan for å svare på henvendelser så fort vi kan. Avhengig av tilfellet kan du bes vedlegge et identifikasjonsbevis sammen med din henvendelse.

8-    Slik gjør du gjeldende dine rettigheter
Du kan gjøre gjeldende dine rettigheter ved å sende et brev sammen med et identifikasjonsbevis til Ostrum Asset Management, til personvernombudet ("PVO") på følgende adresse:
Ostrum Asset Management
43 Avenue de Pierre Mendes France
75648 Paris Cedex 13 Frankrike

Eller med e-post til følgende adresse: [email protected]
Ostrum Asset Management prioriterer å beskytte dine personopplysninger og ivareta dine rettigheter. Hvis du likevel ikke er fornøyd med måten vi har behandlet dine personopplysninger på, oppfordrer vi deg til å kontakte vårt personvernombud slik at vi kan svare på din henvendelse. Du har også rett til å sende en reklamasjon til det lokale personverntilsynet ("CNIL" i Frankrike).

9 – Ordliste
Personopplysninger
Dette er alle opplysninger som angår en identifisert eller identifiserbar person direkte eller indirekte, blant annet basert på en identifikator som f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata eller påloggingsdata på nett.
Behandling
Dette er enhver handling eller gruppe handlinger som utføres eller ikke ved hjelp av automatiserte prosesser og som anvendes på opplysninger eller grupper av opplysninger av personlig art som f.eks. innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, uttak, konsultasjon, bruk, kommunikasjon via oversending, formidling eller enhver annen form for tilgjengeliggjøring, sammenligning eller sammenkobling, begrensning, sletting eller ødelegging.
Mottaker
Enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, tjeneste eller annen organisasjon som mottar personopplysninger.
Personvernombud
Personvernombudet kalles også "PVO". Ombudet er din kontaktperson hvis du har spørsmål om behandlingen utført av Ostrum Asset Management. Ombudet er også koordinator hvis du ønsker å gjøre gjeldende dine rettigheter.
Behandlingsansvarlig
Dette er organisasjonen som innsamler og behandler dine opplysninger, men også som bestemmer behandlingens midler og formål.
Commission Nationale Informatique et Libertés
CNIL er den franske tilsynsmyndigheten for personvern. Tilsynet bistår bedriftene med å oppfylle reglene og hjelper privatpersoner med å ha kontroll over sine personopplysninger og gjøre gjeldende sine rettigheter.

Megling utført av tilsynsmyndighetene
Tilsynsmyndighetene (Autorité des Marchés Financiers) har en megler som, for enhver fysisk eller juridisk person, kan ta seg av en tvist som faller inn under meglerens kompetanseområde, dvs. finansplasseringer.

Du kan sende et brev til adressen nedenfor:
Médiateur de l’AMF
Autorité des marchés financiers
17 place de la Bourse
75082 PARIS CEDEX 02
Du finner et skjema for forespørsel om megling på AMFs nettsted (www.amf-france.org).