Legal notice

Företagsnamn

Asset management company regulated by AMF under n° GP-18000014 – Limited company with a share capital of 48 518 602 euros – Trade register n°525 192 753 Paris – VAT: FR 93 525 192 753 – Registered Office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris – www.ostrum.com

Kontaktuppgifter till regleringsmyndigheten:
Autorité des marchés financiers (AMF)
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02

Publikationens ansvarige chef: Philippe Setbon, vd Redaktionsansvarig: Stéphanie Kowalski, Kommunikationsdirektör för Natixis AM. Webbhotell: ITS Alterway Hosting, 227 Bureaux de la colline, 1 rue Royale - Bât. D, 92210 Saint-Cloud
Telefon: +33 (0) 1 41 16 34 95

Ostrum Asset Management Asia Limited
(Bolagsregistreringsnr°199801044D), ett dotterbolag till Ostrum Asset Management, innehar kapitalmarknadstjänstelicens, utfärdad av Singapores monetära myndighet.
Det är beläget på adressen 1 Marina Boulevard, #28-00, one marina Bld, Singapore 018989.
Natixis Investment Managers S.A.
Aktiebolag med ett kapital på 7 000 000,00 euro
Inregistrerat i Luxemburg under nummer B 115 843.
Säte för Natixis Investment Managers S.A. : 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,
Storhertigdömet Luxemburg

Natixis Investment Managers International
Société Anonyme au capital de 51 371 060,28  euros
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 329 450 738
43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 PARIS
Agréée en qualité de société de gestion par l’AMF le 22 mai 1990 sous le numéro GP-90009

Natixis Investment Managers S.A. är ett portföljförvaltningsbolag som är godkänt av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg.
Ostrum Asset Management är varumärket på den knutpunkt för expertkunnande inom globala tillväxtmarknadsaktier och som utgörs av flera aktieteam specialiserade på de globala tillväxtmarknaderna hos Ostrum Asset Managementoch Ostrum AM Asia Limited.
Ostrum Asset Managementär ett varumärke som tillhör Ostrum Asset Management.

 

Allmänna användarvillkor
Denna webbplats och den information som finns där kan användas på villkor att de föreliggande användarvillkoren följs till fullo.
Den information som du finner på denna webbplats eller som du tar del av på denna webbplats är av allmän art och kan följaktligen inte anses vara anpassad till dina personliga behov eller dina särskilda förhållanden.

Ostrum Asset Managementhar alltid rätt att ändra informationen på denna webbplats efter eget gottfinnande och utan föregående information.

Ostrum Asset Managementgör allt för att garantera att offentliggjord information är så komplett, korrekt, exakt och aktuell som möjligt. Ostrum Asset Management kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller brister på denna webbplats, eller för eventuell skada som uppstår på grund av att informationen används.

Om det inte desto mindre visar sig att den publicerade informationen innehåller fel eller att den förväntade informationen på denna webbplats är bristfällig, påtar sig Ostrum Asset Managementatt så snart som möjligt ändra detta efter att ha underrättats om bristerna. Informera oss om eventuella fel här: communication@ostrum.com.

Meddelande om produkter och tjänster som presenteras på denna webbplats

Den information (uppgifter, grafik och dokument) som finns på denna webbplats utgör på intet sätt några investeringsråd, även om informationen kommer från tillförlitliga källor. Att läsa innehåll på denna webbplats görs dessutom helt på eget ansvar.

Om du vill investera vänder du dig till din ekonomiska rådgivare för att få hjälp att utvärdera de produkter som passar dina behov och som även redogör för de potentiella riskerna.

Att godkänna och fortsätta att konsultera webbplatsen frigör Ostrum Asset Management från allt nuvarande eller framtida ansvar när det gäller din användning av denna information. Informationen på denna webbplats syftar inte till att spridas i eller användas av varje person eller företag i ett land eller i en jurisdiktion där spridning eller användning strider mot lagar eller förordningar, eller som tvingar Ostrum Asset Managementeller dess filialer att uppfylla registreringsskyldigheter i de länderna eller jurisdiktionerna. Alla produkter eller tjänster kan inte registreras eller godkännas i alla länder eller vara tillgängliga för alla kunder.

De uppgifter och den information som finns på webbplatsen finns där endast i informationssyfte.

Ingen information på webbplatsen utgör ett erbjudande om köp, en uppmaning om försäljning av värdepapper, ett råd om investering vad gäller köp eller försäljning av ett värdepapper, ett erbjudande eller en uppmaning av Ostrum Asset Managementeller dess dotterbolag att tillhandahålla ett investeringsråd eller en finansiell, juridisk, skattemässig eller placeringsrelaterad tjänst, eller att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument.

Varken Ostrum Asset Management eller någon annan av dess filialer lämnar någon garanti eller gör några utfästelser, uttryckligen eller underförstått, om att den information som lämnas på denna webbplats är exakt, fullständig eller uppdaterad.

Varje investering i företag för kollektiva investeringar ska endast göras efter att ha tagit del av fondföretagets faktablad med basfakta för investerare och års- och halvårsrapporter, om de finns tillgängliga. Dessa dokument kan erhållas på denna webbplats eller direkt hos förvaltningsbolaget för berörd investeringsfond.

Den information (uppgifter, grafik och dokument) som finns på denna webbplats kommer särskilt från företagen Natixis Asset Management, Ostrum Asset ManagementAsia och Natixis Investment Managers Distribution.
De företag för kollektiva investeringar som presenteras har Ostrum Asset Management eller Natixis Investment Managers Distribution som förvaltningsbolag, där vissa av dessa företag för kollektiva investeringar förvaltas genom delegering av Ostrum Asset Management eller Natixis Investment Managers Distribution.

De kollektiva investeringsföretagen delas i förekommande fall in av Ostrum Asset Management och/eller av Natixis Investment Managers Distribution.

Ingen information i detta dokument ska tolkas som att den utgör ett avtal. De analyser och åsikter som omnämns häri är subjektiva åsikter av de författare som anges, är från angivet datum och kan ändras utan föregående meddelande.
Att investera innebär risker. Experterna framhåller särskilt risken med tillväxtmarknader och risken med små och medelstora företag.

Informationen (data, grafik och dokument) på denna webbplats kommer framför allt från företagen Ostrum Asset Management, Ostrum Asset Management Asia och Natixis Investment Managers Distribution.

Förvaltningsbolag för de kollektiva investeringsfonder som presenteras är Ostrum Asset Management eller Natixis Investment Managers Distribution, där vissa av investeringsfonderna förvaltas genom delegering av Ostrum Asset Managementeller Natixis Investment ManagersDistribution.

De kollektiva investeringsfonderna distribueras i förekommande fall av Ostrum Asset Managementoch/eller av Natixis Investment ManagersDistribution.

Erbjudanden och reklam från tredje part
Erbjudande och produkter eller tjänster i reklam från tredje part kan publiceras på denna webbplats i form av så kallade banners. Genom att klicka på en av dessa banners, vidarebefordras du till en webbplats tillhörig tredje part. Ostrum Asset Managementpåtar sig inget ansvar vad gäller innehållet i reklamen och de villkor som tillämpas för tredjepartserbjudanden. Dessa presenteras de facto för tredje parts räkning. Om du vill teckna dig för ett sådant erbjudande eller på något sätt ingå ett avtal med en sådan tredje part och om du då har klagomål på sådana erbjudanden eller sådan reklam, ska du vända dig direkt till denna tredje part.

Tillgänglighet – Kompatibilitet
Ostrum Asset Management gör sitt yttersta för att garantera att inget avbrott ska påverka webbplatsens tillgänglighet, men frånsäger sig allt ansvar för varje och eventuell skada som uppstår på grund av avsiktliga eller oavsiktliga avbrott som kan inträffa.
Ostrum Asset Management lämnar inga garantier vad gäller kompatibiliteten för filer som finns på webbplatsen med infrastrukturen på din utrustning. I egenskap av användare bör du se till att utrusta din dator på ett lämpligt sätt så att du har nödvändig programvara, vari ingår säkerhetsprogram (brandvägg, antivirus).

Immaterialrätt
Användaren försäkrar uttryckligen att de data som denne får tillgång till tillhör Ostrum Asset Managementeller dess samarbetspartner, enligt vad som framgår på webbplatsen. Texter, teckningar, foton, bilder, data, företagsnamn på domäner, varumärken, logotyper och andra delar är skyddade i immaterialrätten.

Det är förbjudet för alla att återge eller sprida dessa offentligt utan att i förväg uttryckligen ha fått ett skriftligt medgivande av Natixis Asset Management, utom om upphovsrättslagarna och närstående rättigheter anger något annat. I egenskap av användare har du till exempel rätt att ladda ned information från denna webbplats och att återge materialet för privat bruk, och att sprida det gratis i familjekretsen.

Om du för Ostrum Asset Managementfår ladda upp bidrag eller egna bilder på webbplatsen, kan du inte skicka upphovsrättsskyddat material, om du inte äger materialet upphovsrättsligt såvida du inte har alla nödvändiga tillstånd av upphovsrättsinnehavarna att använda materialet på webbplatsen. Genom att ladda upp dina bidrag eller dina egna foton på webbplatsen, överför du uttryckligen rätten att publicera dem på webbplatsen till Natixis Asset Management, utan att kunna göra anspråk på någon ersättning. I alla händelser garanterar användaren Ostrum Asset Managementfullt ut mot tredjepartskrav.

Länkar till webbplatser som administreras av tredje part
Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som administreras av tredje part. Dessa länkar finns endast på webbplatsen i informationssyfte. Ostrum Asset Managementlämnar inga garantier för innehåll, kvalitet och eller grundlighet för sådana webbplatser och kan följaktligen inte hållas ansvarigt för dem. Förekomsten av en länk till en webbplats tillhörig tredje part innebär inte att Ostrum Asset Management har ingått något samarbetsavtal med denna tredje part eller att Ostrum Asset Management godkänner den information som publiceras på sådana webbplatser.

Otillåten användning av webbplatsen
I egenskap av användare av denna webbplats, förbinder du dig särskilt att:
- inte använda information som publiceras på denna webbplats på ett olagligt eller otillåtet sätt,
- inte använda denna webbplats på sådant sätt att webbplatsen skadas, ändras, drabbas av avbrott eller tappar prestanda oavsett sätt,
- inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka datavirus, eller för att överföra eller skicka olagligt eller otillåtet material, eller olämpligt material oavsett art, särskilt, men utan begränsning till, material som är kränkande, oanständigt eller hotfullt,
- inte använda denna webbplats så att den kränker rättigheterna för andra fysiska eller juridiska personer eller ett företag, särskilt, men utan begräsning till detta, rätten till privatliv och immaterialrätten,
- inte använda denna webbplats för att skicka eller överföra material med reklam eller annonser.

Ostrum Asset Managementförbehåller sig rätten att anmoda användaren och/eller att väcka skadeståndstalan om företagets intressen kränks eller om tredje part kränks genom överträdelse av de bestämmelser som angavs ovan eller på något annat sätt.

Integritetspolicy och kakor

1. DEFINITIONER

En cookie – kallas även webbkaka, kakfil eller kaka – är information som en webbplatsserver lämnar i webbplatsbesökarens dator. Kakor används av en webbplats på internet för att skicka uppgifter till internetanvändarens webbläsare som gör att webbläsaren kan skicka uppgifter till webbplatsen (som t.ex. identifierar sessionen eller visar språkvalet).
Endast avsändaren av en kaka kan läsa eller ändra uppgifterna den innehåller.

Det finns olika typer av kakor:

 • sessionskakor som försvinner när du lämnar webbplatsen
 • permanenta kakor som finns kvar på din dator under en bestämd giltighetstid eller tills du tar bort dem med hjälp funktionerna i din webbläsare.

När du besöker webbplatsen får du information om att kakor kan lagras på din dator.

2. ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL MED KAKOR

Vissa kakor som används av Ostrum är endast avsedda att underlätta elektronisk kommunikation (t.ex. upptäcka fel i uppkopplingen eller identifiera uppkopplingspunkter).

Andra är nödvändiga för att Ostrum ska kunna erbjuda onlinekommunikationstjänster för snabb service till dig (t.ex. varukorgen eller inställningar för skärmvisningen).

Slutligen finns det kakor som används för att

 • analysera besöksfrekvensen till webbplatsen och hur webbplatsen används för att kunna utveckla webbplatsen och ge besökaren en bättre upplevelse
 • göra webbplatsen mer användarvänlig och interaktiv.

3. VILKA KAKOR ANVÄNDER OSTRUM?

De kakor Ostrum använder är

 • funktionella kakor
 • kakor för publikmätning
 • marknadsföringskakor

3.1 Funktionella kakor

Funktionella kakor bidrar till att göra Ostrums webbplats användbar genom att aktivera grundfunktioner som sidnavigering och åtkomst till säkerhetszoner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.
Kakornas användning redovisas i detalj i tabellen nedan.

KAKANS NAMN

LEVERANTÖR

BESKRIVNING

GILTIGHET

algoliasearch-client-js

ostrum.com

Krävs för att optimera sökfältets funktion på webbplatsen. Garanterar korrekta och snabba sökresultat

Permanent kaka

rc::c

google.com

Används för att skilja mänskliga användare från robotar

Sessionskaka

tarteaucitron

ostrum.com

Används för att få uttryckligt samtycke från användaren

1 dag

CookieConsent

ostrum.com

Lagrar användarens godkännande av användning av kakor för den aktuella domänen

1 år

mycart

ostrum.com

Används för hantering av varukorgen

1 dag

userProfile

ostrum.com

Används för att bevara användarens uppkoppling

1 dag

3.2 Statistikkakor (publikmätning)

Ostrum använder tredjepartskakor för att mäta webbplatsens publik.

Ostrum använder bland annat tjänsten Google Analytics som innebär att det går att räkna antalet besökare och identifiera hur de använder webbplatsen. Det rör sig om ett statistikverktyg som Ostrum kan använda för att förbättra sin webbplats utifrån besökarnas behov.

Data som genereras av dessa kakor gäller

 • din användning av webbplatsen, bland annat vilka sidor du har besökt och hur lång tid du har tillbringat på webbplatsen
 • din IP-adress för att få reda på i vilken stad/ort du är uppkopplad. Denna uppgift anonymiseras omedelbart efter lokaliseringen och överförs inte till Google.

Kakornas användning redovisas i detalj i tabellen nedan.

KAKANS NAMN

LEVERANTÖR

BESKRIVNING

GILTIGHET

_ga

ostrum.com

Lämnas av Google Analytics. Registrerar en unik identifierare som används för att ta fram statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen

13 månader

_gat

ostrum.com

Lämnas av Google Analytics. Registrerar en unik identifierare som används för att ta fram statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen

1 dag

_gid

ostrum.com

Lämnas av Google Analytics. Registrerar en unik identifierare som används för att ta fram statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen

1 dag

collect

google-analytics.com

Används för att skicka data till Google Analytics om kringutrustning och besökarens beteende. Följer internetanvändaren över datorer och marknadsföringskanaler

Sessionskaka

3.3 Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor används för att följa besökare på Ostrums webbplats. Syftet är att visa reklam som är relevant och intressant för den enskilda besökaren och därmed mer värdefull för tredjepartsredaktörer och -annonsörer.

KAKANS NAMN

LEVERANTÖR

BESKRIVNING

GILTIGHET

IDE

doubleclick.net

Används av Google Doubleclick för uppdatering av målgruppsbestämning, optimering, rapportering och tilldelning av onlinereklam

1 år

pagead/1p-user-list/#

google.com

Lämnas av Google för reklamhanering

Sessionskaka

r/collect

doubleclick.net

Används för att skicka data till Google Analytics om datorn och besökarens beteende. Spårar användaren på olika datorer och marknadsföringskanaler

Sessionskaka

test_cookie

doubleclick.net

Används för att bekräfta att webbplatsbesökarens webbläsare accepterar kakor

1 dag

Webbplatsen använder även

 • delningsknappar (Twitter, Facebook, LinkedIn)
 • klipp som läggs upp på våra Libcast- eller YouTube-konton

Dessa funktioner använder tredjepartskakor som lämnas direkt av tjänsteleverantören.

4. SAMTYCKE

När du besöker webbplatsen första gången blir du ombedd att acceptera eller blockera vissa kakor.

Om du inte vill att kakor installeras eller läses på din dator lämnas en undantagskaka (opt-out-kaka) på din dator, så att Ostrum registrerar informationen att du inte vill att kakor används. Om du raderar denna undantagskaka går det inte längre att identifiera att du har blockerat användning av kakor.

Om du accepterar kakor installeras i stället en opt-in-kaka.

Kakor för opt-out eller opt-in lagras på din dator. Du kan när som helst ändra dina inställningar enligt beskrivningen i nästa avsnitt, ”Hantering av kakor”.

5. HANTERING AV KAKOR

De flesta webbläsare är förinställda för att godkänna installation av kakor, men du kan välja att acceptera alla kakor, blockera dem systematiskt eller välja att acceptera kakor från vissa avsändare. Du kan även radera kakor på din dator med hjälp av webbläsaren.

Glöm inte ställa in webbläsarna på alla datorer och enheter (surfplattor, mobiltelefoner och datorer).

Hantering och inställningar för kakor skiljer sig mellan olika webbläsare. Du hittar information om hur du ändrar inställningar för kakor i hjälpen till respektive webbläsare. Exempel:

- för Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- för Safari™: https://support.apple.com/sv-se/safari
- för Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv&hlrm=en
- för Firefox™: https://support.mozilla.org/sv/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
- för Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies.

Men tänk på att om du ställer in din webbläsare så att den blockerar kakor kommer vissa funktioner, sidor och delar av webbplatsen inte att vara tillgängliga, vilket vi inte ansvarar för.

Personuppgifter

Den behandling av personuppgifter (personuppgift) som utförs av Ostrum Asset Management följer gällande rättsliga krav, bland annat enligt förordning (EU) 2016/679 (kallas ofta dataskyddsförordningen eller GDPR) samt de franska lagarna nr°78-17 av den 6 januari 1978 om informatik, datafiler och friheter och nr°2016-1321 av den 7 oktober 2016 för ett digitaliserat Frankrike.
Vi är medvetna om vikten av att skydda dina personuppgifter när du besöker vår webbplats https://www.ostrum.com/ (webbplats). Syftet med detta meddelande är att ge dig klar, korrekt och lättillgänglig information om vilka åtgärder vi vidtar när du navigerar på webbplatsen.

1-    Varför samlar vi in dina personuppgifter?
Ostrum Asset Management samlar in personuppgifter av tydligt definierade, legitima och fastställda skäl som har samband med vår verksamhet. I egenskap av ansvarig för behandlingen av personuppgifter har Ostrum Asset Management följande ändamål för användningen av webbplatsen:

 • Placering av kakor (cookies) som krävs för att webbplatsen ska fungera bra.
 • Behandling av uppgifter som lämnas frivilligt av användare som vill använda abonnenttjänsten.

Mer detaljerad information finns i avsnittet som handlar om kakor.

2-    Insamlingen av uppgifter är laglig och begränsad till det absolut nödvändiga
I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Ostrum Asset Management för att behandlingen sker på ett lagenligt sätt genom att kontrollera att alla rättsliga grunder för behandlingen av uppgifter som identifierar dig efterlevs i varje enskilt fall. De grundläggande rättsliga principerna för aktiviteten på webbplatsen är:

RÄTTSLIG GRUND

BEHANDLINGENS ÄNDAMÅL

 

Ditt samtycke

Behandling av uppgifter som du lämnar frivilligt när du registrerar dig för vår abonnenttjänst för att få våra publikationer eller använder vårt kontaktformulär

 

Ostrum Asset Management legitima intresse

 

Placering av kakor som krävs för att webbplatsen ska fungera bra (mer information finns i avsnittet om kakor)

Den behandling som utförs av Ostrum Asset Management på webbplatsen begränsar insamlingen av personuppgifter till vad som är strikt nödvändigt. Vi behandlar endast uppgifter som är relevanta, adekvata och begränsade till vad som krävs med avseende på skälen till behandlingen.

3-    Typ av uppgifter som samlas in
Mängden och typen av personuppgifter som samlas in varierar beroende på vilken funktion på webbplatsen som används. När det gäller vår abonnenttjänst används till exempel ditt namn eller den mejladress du frivilligt har lämnat.
Vi samlar aldrig in annat än relevanta och adekvata uppgifter som är begränsade till vad som krävs med avseende på skälen till behandlingen.

4-    Period under vilken personuppgifterna lagras
Personuppgifterna som samlas in och behandlas av Ostrum Asset Management lagras under en begränsad tid som fastställs utifrån ändamålet för behandlingen och regleringskrav (bland annat rekommendationer från den franska dataskyddmyndigheten CNIL och lagbestämmelser). Så kallade nödvändiga kakor som lagras på din dator vid användning av webbplatsen sparas inte längre än 1 månad. Uppgifter som du lämnar frivilligt när du utnyttjar vår abonnenttjänst sparas bara så länge du är kvar som abonnent.

5-    Säkerheten för dina personuppgifter
Ostrum Asset Management genomför de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkra dina personuppgifter. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa tillgänglighet och tillgång, integritet och konfidentialitet för de uppgifter du lämnar till oss. Våra åtgärder innebär att dina personuppgifter inte skadas, förvanskas eller är åtkomliga för obehöriga tredje parter.
Vi är skyldiga att anmäla överträdelser av bestämmelserna som rör dina personuppgifter till den franska dataskyddsmyndigheten CNIL och informera dig snarast möjligt.

6-    Mottagare eller kategorier av mottagare av uppgifter
När dina personuppgifter överförs till mottagare (mottagare) sker detta alltid av legitima skäl. Överföringen sker huvudsakligen i samband med aktiviteter på webbplatsen eller på grund av rättsliga skyldigheter. Det förekommer aldrig att vi säljer eller hyr ut dina personuppgifter.
En tredje part som får åtkomst till vårt informationssystem tilldelas endast strikt begränsade rättigheter utifrån ett givet handlingsutrymme (principen för begränsad behörighet). Alla åtgärder som den tredje parten utför spåras för kontroll av att endast det ålagda uppdraget utförs.

7-    Dina rättigheter
I förekommande fall har du rätt till:

 • Tillgång till de personuppgifter om dig som Ostrum Asset Management har sparade.
 • Rättelse: du kan begära rättelse av personuppgifterna om dig som Ostrum Asset Management har ifall uppgifterna är felaktiga eller föråldrade.
 • Radering (rätten att bli bortglömd): du har rätt att begära att Ostrum Asset Management raderar dina personuppgifter av skäl som fastställts i lag. Det gäller till exempel om vissa insamlade uppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Återkallande av samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.
 • Dataportabilitet av dina personuppgifter i ett elektroniskt format. Denna rättighet gäller endast när personuppgifterna har lämnats av dig och behandlas baserat på ditt samtycke eller inom ramen för verkställandet av ett avtal.
 • Invändning mot behandling av dina personuppgifter: du kan när som helst, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot att dina uppgifter behandlas.
 • Begränsning av behandling av dina uppgifter om du bedömer att de personuppgifter som Ostrum Asset Management har om dig är felaktiga.
 • Definition av riktlinjerna för lagring, radering och överföring av dina personuppgifter efter din bortgång.

Vi gör vårt yttersta för att tillgodose begäranden så snabbt som möjligt. Det kan hända att du blir ombedd att bifoga dokument som styrker din identitet när du vill utöva dina rättigheter i samband med dina personuppgifter.

8-    Så här utövar du dina rättigheter
Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett brev med ett dokument som styrker din identitet bifogat till Ostrum Asset Management, attention DPD (dataskyddsombudet), på följande adress:
Ostrum Asset Management
43 Avenue de Pierre Mendes France
75648 Paris Cedex 13 France

Eller via e-post till följande adress: dpo@ostrum.com
Skyddet av dina personuppgifter och dina möjligheter att utöva dina rättigheter är högprioriterat för Ostrum Asset Management. Om du ändå skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud så att vi får möjlighet att svara på dina frågor och betänkligheter. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten, som i Frankrike är CNIL.

9 – Ordlista
Personuppgift
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer.
Behandling
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
Mottagare
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas.
Dataskyddsombud, DPD
Dataskyddsombudet är din kontaktpunkt  om du vill ställa en fråga om hur Ostrum Asset Management behandlar dina personuppgifter. Det är också till dataskyddsombudet du ska vända dig om du vill utöva dina rättigheter gällande dina personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig
Den organisation som samlar in och behandlar din personuppgifter men som även fastställer metoder och ändamål för behandlingen.
CNIL – Commission Nationale Informatique et Libertés
CNIL är den franska myndighet som ansvarar för skyddet av personuppgifter. CNIL vägleder företag med att följa reglerna gällande personuppgifter och hjälper privatpersoner att utöva sina rättigheter i samband med sina personuppgifter.

 

Medling av finansmarknadsmyndigheten
Finansmarknadsmyndigheten har en medlare som kan anlitas av varje berörd part, fysisk eller juridisk person, inom ramen för en tvist i ett enskilt fall som faller inom myndighetens kompetensområde, det vill säga finansiella placeringar.

Brev kan skickas till följande adress:
Autorité des marchés financiers (AMF)
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02

Ett formulär för begäran av medling finns online på webbplatsen för AMF (www.amf-france.org).