Oproeping Natixis AM Funds

NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S Luxembourg B 177 509

OPROEPING


Luxemburg, 28 september 2018

De aandeelhouders van NATIXIS AM Funds (hierna de 'SICAV') worden uitgenodigd om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV (de 'Jaarlijkse Algemene Vergadering') bij te wonen, die zal plaatsvinden op het kantoor van Caceis Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op:

26 oktober 2018 om 10.00 uur

om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen:

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

  1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke accountant voor het jaar afgesloten op 30 juni 2018.
  2. Goedkeuring van het Overzicht van het nettovermogen en van het Overzicht van wijzigingen in het nettovermogen voor het jaar afgesloten op 30 juni 2018.
  3. Goedkeuring van de betaling van dividenden van de compartimenten van de SICAV.
  4. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur (de 'Bestuurders') en aan de accountant van de SICAV voor het jaar afgesloten op 30 juni 2018.
  5. Verlenging van Ostrum Asset Management vertegenwoordigd door Jean-Christophe Morandeau, Natixis Bank vertegenwoordigd door Eric Théron en Natixis Life vertegenwoordigd door Frédéric Lipka als bestuurders van de SICAV tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2019.
  6. Goedkeuring van de herbenoeming van de onafhankelijke accountant van de SICAV tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2019.
  7. Auditvergoedingen voor het jaar afgesloten op 30 juni 2018.
  8. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.

Er is geen quorum vereist voor de goedkeuring van besluiten door de Jaarlijkse Algemene Vergadering en besluiten zullen worden goedgekeurd bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Als u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn op de vergadering, kunt u stemmen door het bijgevoegde poststemformulier of het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen en te verzenden bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. (ter attentie van de juridische dienst, Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België) of naar onderstaand adres: Caceis Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ter attentie van mw. Valérie Closter, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 24 oktober 2018. Deze formulieren kosteloos verkrijgen bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België,


Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, in overeenstemming met artikel 26 (3) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 over instellingen voor collectieve belegging, het verslag van de bestuurders en het verslag van de accountant, alsook het jaarverslag van de SICAV (inclusief de gecontroleerde rekeningen) (het 'Gecontroleerde Jaarverslag') voor het boekjaar dat afliep op 30 juni 2018, 15 dagen vóór de Vergadering beschikbaar zullen zijn voor aandeelhouders op het hoofdkantoor van de SICAV, en bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België.
De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, de laatste periodieke verslagen in het Engels, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België.
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd.
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.


DE RAAD VAN BESTUUR