Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Mirova Funds

09.05.2014

MIROVA FUNDS
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Groothertogdom Luxemburg
R.C Luxembourg B 148004

OPROEPING

 

Luxemburg, 7 mei 2014

De aandeelhouders van MIROVA Funds (hierna de “Vennootschap”) worden uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de “Buitengewone Algemene Vergadering”) bij te wonen, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op

23 mei 2014 om 11.00 uur

om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen.

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering

1. Wijziging van Artikel 17 “Delegering van bevoegdheden”, alinea 2 in de volgende tekst:

“De Vennootschap heeft een Beheermaatschappij (de “Beheermaatschappij”) aangesteld en heeft aan deze Beheermaatschappij alle bevoegdheden met betrekking tot het beleggingsbeheer, de administratie en de distributie van de SICAV gedelegeerd. De Beheermaatschappij kan enkele van zijn verantwoordelijkheden delegeren aan partners en aan niet-partners.”

De besluiten op de agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering, bij een eerste vergadering, vereisen een quorum van 50% van de uitgegeven aandelen. Om te worden goedgekeurd, moeten besluiten minstens twee derde van de stemmen die geldig zijn uitgebracht door de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, krijgen.

Als u wenst deze Vergadering bij te wonen, gelieve ons hier minstens 48 uur voor de datum van de Vergadering van op de hoogte te brengen.

Als u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn op de vergadering, kunt u stemmen door het bijgevoegde poststemformulier of het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen en te verzenden naar onderstaand adres: CACEIS Bank Luxembourg in Luxemburg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 21 mei 2014. Het volmachtformulier is op verzoek verkrijgbaar op het hoofdkantoor. Deze formulieren kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de statutaire zetel van de SICAV.

De bijgewerkte prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6  1013 AA Amsterdam, Netherlands.


DE RAAD VAN BESTUUR

OPROEPING

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.