Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

MIROVA FUNDS

07.05.2014

MIROVA FUNDS
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S Luxembourg B 148004

OPROEPING


Luxembourg, 2 mei 2014

De aandeelhouders van MIROVA Funds (hierna de “Vennootschap”) worden uitgenodigd om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders bij te wonen, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op

16 mei 2014 om 10.00 uur

om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen:

1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke accountant voor het jaar dat afliep op 31 december 2013.

2. Goedkeuring van het Overzicht van het nettovermogen en van het Overzicht van wijzigingen in het nettovermogen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013.

3. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur (de  “Bestuurders”) en aan de accountant van de SICAV voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2013.

4. Niet-verlenging van Natixis Asset Management, vertegenwoordigd door dhr. Philippe Zaouati, als bestuurder van de SICAV en goedkeuring van de aanstelling van MIROVA, vertegenwoordigd door dhr. Philippe Zaouati, als vervanger.

5. Verlenging van Natixis Bank en Natixis Life als bestuurders van de SICAV tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015.

6. Goedkeuring van de herbenoeming van de onafhankelijke accountant van de Vennootschap tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015.

7. Auditvergoedingen voor het jaar dat afliep op 31 december 2013.

8. Goedkeuring van de betaling van een tussentijds dividend op 13 december 2013 aan de aandeelhouders van het subfonds MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE.

9. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.

Er is geen quorum vereist voor de goedkeuring van besluiten door de Jaarlijkse Algemene Vergadering en besluiten zullen worden goedgekeurd bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Als u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn op de vergadering, kunt u stemmen door het bijgevoegde poststemformulier of het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen en te verzenden naar onderstaand adres: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 14 mei 2014. Deze formulieren kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de statutaire zetel van de SICAV.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, in overeenstemming met artikel 26 (3) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 over instellingen voor collectieve belegging, het verslag van de bestuurders en het verslag van de accountant, alsook het jaarverslag van de Vennootschap (inclusief de gecontroleerde rekeningen) (het “Gecontroleerde Jaarverslag”) voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2013, 15 dagen vóór de Vergadering beschikbaar zullen zijn voor aandeelhouders op het hoofdkantoor van de Vennootschap.

De bijgewerkte prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6  1013 AA Amsterdam, Netherlands.


DE RAAD VAN BESTUUR

Oproeping

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.