Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

NATIXIS SOUVERAINS EURO

16.06.2014

NATIXIS SOUVERAINS EURO
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Frans recht
Hoofdkantoor: 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIJS
Initieel maatschappelijk kapitaal: 45 735 620 euro
393 631 593 RCS PARIS

OPROEPINGSBERICHT

De aandeelhouders van de vennootschap worden opgeroepen voor een gewone algemene vergadering, op het hoofdkantoor, op 15 juli 2014 om 9 uur. Na afloop van deze vergadering zal op eerste oproeping een buitengewone algemene vergadering plaatsvinden om te beraadslagen over de onderstaande agenda's.
Bij gebrek aan quorum op de buitengewone algemene vergadering zullen de aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd voor een nieuwe vergadering op 28 juli 2014 om 9 uur.

AGENDA
VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de accountant inzake het op 31 maart 2014 afgesloten boekjaar;
- Kennisneming van het bijzonder verslag van de accountant betreffende de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L 225-38 van het Handelswetboek;
- Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening, decharge aan de bestuurders;
- Bestemming van het resultaat van het boekjaar;
- Volmachten voor formaliteiten.
 

AGENDA
VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

- Wijziging van artikel 15 van de statuten “Termijn van de functies van de bestuurders - Vernieuwing van de raad”
- Wijziging van artikel 27 van de statuten “Bestemming en verdeling van de resultaten”
- Volmachten.

Voor de gewone algemene vergadering zijn de balans, de posten buiten balans, de resultatenrekening en de samenstelling van het vermogen van de SICAV neergelegd bij de griffie van de handelsrechtbank van Parijs. Zij staan ook ter beschikking van de aandeelhouders op het hoofdkantoor van de vennootschap en zullen kosteloos naar de aandeelhouders worden verstuurd die daar om verzoeken.
Iedere aandeelhouder, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit, kan deelnemen aan deze vergaderingen of kan er zich laten vertegenwoordigen door zijn/haar echtgenoot/-note, de partner waarmee hij/zij een samenwoningsovereenkomst heeft gesloten of een andere aandeelhouder. Enkel de aandeelhouders die onderhavige hoedanigheid kunnen aantonen zullen worden toegelaten tot deze vergaderingen, zullen er kunnen worden vertegenwoordigd of zullen er via correspondentie kunnen stemmen:
- de houders van aandelen op naam die ingeschreven staan in het register van de vennootschap drie dagen voor de datum van de vergaderingen;
- de houders van aandelen die met inachtneming van dezelfde termijn een deelnameattest hebben verstuurd, bezorgd via de bevoegde tussenpersoon die de boekhoudkundige registratie van de op een rekening ingeschreven aandelen vaststelt.

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan deze vergaderingen ontvangen na verzoek daartoe een toegangskaart.
Aandeelhouders die de vergaderingen niet zelf kunnen bijwonen, kunnen kiezen uit een van de volgende drie mogelijkheden:
- Een volmacht verlenen aan zijn/haar echtgenoot/-note, de partner waarmee hij/zij een samenwoningsovereenkomst heeft gesloten of een andere aandeelhouder;
- Een volmacht verlenen aan de vennootschap zonder opgave van volmachthouder;
- Stemmen via correspondentie.
Een formulier om te stemmen via correspondentie of via volmacht staat ter beschikking van de aandeelhouders die daar uiterlijk zes dagen voor de vergaderingen om verzoeken via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan NATIXIS Asset Management, 21 quai d’Austerlitz -75013 PARIJS of bij het centralisatiekantoor CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherland. Om te kunnen worden verwerkt, moeten deze formulieren minstens drie dagen voor de vergaderingen toekomen bij NATIXIS Asset Management.
De bijgewerkte prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands.

De raad van bestuur

OPROEPINGSBERICHT

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.