Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

MIROVA FUNDS

09.05.2016

Société d’investissement à capital variable naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
R.C Luxembourg B 148004

OPROEPING
Luxemburg, 29 april 2016
De aandeelhouders van MIROVA Funds (hierna de “Vennootschap”) worden uitgenodigd om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders bij te wonen, die zal plaatsvinden ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op
20 mei 2016 om 10.00 uur
om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen:
1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke accountant voor het jaar dat afliep op 31 december 2015.
2. Goedkeuring van het Overzicht van het nettovermogen en van het Overzicht van wijzigingen in het nettovermogen voor het jaar dat afliep op 31 december 2015.
3. Goedkeuring van de betaling van tussentijdse dividenden van de subfondsen van de SICAV's.
4. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur (de “Bestuurders”) en aan de accountant van de SICAV voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2015.
5. Verlenging van Natixis Bank, Natixis Life en Mirova als bestuurders van de SICAV tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2017.
6. Goedkeuring van de herbenoeming van de onafhankelijke accountant van de Vennootschap
7. Auditvergoedingen voor het jaar dat afliep op 31 december 2015.
8. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.
Er is geen quorum vereist voor de goedkeuring van besluiten door de Jaarlijkse Algemene Vergadering en besluiten zullen worden goedgekeurd bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Als u deze Vergadering wenst bij te wonen, gelieve ons hier minstens 48 uur voor de datum van de Vergadering van op de hoogte te brengen.
Mocht u niet in staat zijn om de Jaarlijkse Algemene Vergadering zelf bij te wonen, kunt u uw stem uitbrengen door middel van het bijgesloten volmachtformulier en dit via fax op nummer (+352) 47 67 33 45 te sturen naar Alexandra Schmitt of dit via e-mail te sturen naar lb-domicile@caceis.com, maar niet later dan op 18 mei 2016 EN via e-mail naar het volgende e-mailadres:
Caceis Bank Luxembourg
5 Allée Scheffer,
L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
ter attentie van Alexandra Schmitt
Het volmachtformulier is ook verkrijgbaar kosteloos op het hoofdkantoor van de Vennootschap en bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, in overeenstemming met artikel 26 (3) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 over instellingen voor collectieve belegging, het verslag van de bestuurders en het verslag van de accountant, alsook het jaarverslag van de Vennootschap (inclusief de gecontroleerde rekeningen) (het “Gecontroleerde Jaarverslag”) voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2015, 15 dagen vóór de Vergadering beschikbaar zullen zijn voor aandeelhouders op het hoofdkantoor van de Vennootschap en bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands.
De bijgewerkte prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij CACEIS Netherlands N.V, De Ruijterkade 6 1013 AA Amsterdam, Netherlands.
DE RAAD VAN BESTUUR

Convening notice and proxy form

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.