Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

OPROEPINGSBERICHT

13.06.2016

NATIXIS AM FUNDS
Société d’investissement à capital variable naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S Luxembourg B 177 509

OPROEPINGSBERICHT

 

Luxemburg, 18 mei 2016

Op 11 april 2016 om 10.00 uur (Luxemburgse tijd) werd een Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV (de “Buitengewone Algemene Vergadering”) gehouden, ten onverstaan van een notaris, ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg waarbij de onderstaande agenda werd besproken.
Het quorum, vereist door artikel 67/1 (2) van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 over handelsvennootschappen, zoals gewijzigd, werd niet behaald. Hierdoor konden geen besluiten worden genomen.

Daarom wordt u uitgenodigd om de opnieuw bijeengeroepen Vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op 30 juni 2016 om 10.00 uur (Luxemburgse tijd), ten overstaan van een notaris, ten kantore van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,


AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Wijziging van Artikel 11 - “Berekening van de Intrinsieke Waarde per Aandeel” door inlassing van onderstaande alinea's na de eerste:
“Op iedere Waarderingsdag kan de raad van bestuur besluiten om een alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde toe te passen (die rekening zal houden met volgens de raad redelijke factoren) voor de intrinsieke waarde per aandeel. Deze waarderingsmethode is bedoeld om de geschatte kosten van de onderliggende beleggingsactiviteit van de SICAV door te rekenen aan de actieve aandeelhouders door de intrinsieke waarde van de betrokken aandelen bij te stellen en zo de langetermijnaandeelhouders van de SICAV te beschermen tegen de kosten van voortdurende inschrijvings- en aflossingsactiviteiten.
Deze alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde kan rekening houden met transactiespreads op de beleggingen van de SICAV en de waarde van eventuele heffingen en kosten die ontstaan uit de transacties, en kan ook rekening houden met een eventuele marktimpact.

Als de raad van bestuur, gelet op de heersende marktomstandigheden en het niveau van de inschrijvingen of aflossingen die worden aangevraagd door aandeelhouders of potentiële aandeelhouders ten opzichte van de omvang van het betrokken Compartiment, beslist heeft voor dit Compartiment een alternatieve berekeningsmethode voor de intrinsieke waarde toe te passen, kan het Compartiment worden gewaardeerd op bied- of laatbasis (met inachtneming van de in de voorgaande alinea vermelde factoren).”

2. Wijziging van Artikel 22 - “Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de SICAV ”, alinea 4, die als volgt zal luiden:
“De jaarlijkse algemene vergadering zal conform de Luxemburgse wet plaatsvinden in Luxemburg-stad, op de plaats die wordt vermeld in het oproepingsbericht, op de tweede vierde vrijdag van de maand oktober om 10.00 uur.”

3. Diversen.

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat, conform Artikel 31 van de statuten van de SICAV (i) er geen quorumvereisten gelden bij de tweede oproep als het quorum niet wordt bereikt bij de eerste oproep en (ii) minimaal twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Als u deze Buitengewone Algemene Vergadering wenst bij te wonen, gelieve ons hier minstens 48 uur voor de datum van de Vergadering van op de hoogte te brengen.

Als u de Buitengewone Algemene Vergadering niet zelf kunt bijwonen, kunt u stemmen door bijgaand volmachtformulier in te vullen en het te verzenden naar Alexandra Schmitt, per fax naar (+352) 47 67 33 45 of via e-mail naar lb-domicile@caceis.com uiterlijk 27 juni 2016 EN via de post naar het volgende adres of bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. (ter attentie van de juridische dienst, Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België):
Caceis Bank Luxembourg
5 Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Groothertogdom Luxemburg
ter attentie van Alexandra Schmitt


Het volmachtformulier is ook verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV en bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België.

De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, de laatste periodieke verslagen in het Engels, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd.

De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.


DE RAAD VAN BESTUUR

 

Convening notice and proxy form

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.