Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

Natixis AM Funds

02.10.2014

Société d’investissement à capital variable naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S Luxembourg B 177 509

 

OPROEPING

Luxemburg, 29 september 2014

De aandeelhouders van NATIXIS AM Funds (hierna de 'SICAV') worden uitgenodigd om de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV (de 'Jaarlijkse Algemene Vergadering') bij te wonen, die zal plaatsvinden op het kantoor van CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, op:


10 oktober 2014 om 10.00 uur

om de volgende agenda te bespreken en erover te stemmen:

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

1. Presentatie en goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur en de onafhankelijke accountant voor de periode van 21 mei 2013 (oprichtingsdatum) tot 30 juni 2014.

2. Goedkeuring van het Overzicht van het nettovermogen en van het Overzicht van wijzigingen in het nettovermogen voor de periode van 21 mei 2013 (oprichtingsdatum) tot 30 juni 2014.

3. Goedkeuring van de betaling van interim-dividenden van de compartimenten van de SICAV.

4. Kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur (de 'Bestuurders') en aan de accountant van de SICAV voor de periode van 21 mei 2013 (oprichtingsdatum) tot 30 juni 2014.

5. Verlenging van Natixis Asset Management, Natixis Bank en Natixis Life als bestuurders van de SICAV tot de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden in 2015.

6. Goedkeuring van de herbenoeming van de onafhankelijke accountant van de SICAV.

7. Auditvergoedingen voor het jaar afgesloten op 30 juni 2014.

8. Alle andere kwesties die aan de vergadering kunnen worden voorgelegd.

Er is geen quorum vereist voor de goedkeuring van besluiten door de Jaarlijkse Algemene Vergadering en besluiten zullen worden goedgekeurd bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Als u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn op de vergadering, kunt u stemmen door het bijgevoegde poststemformulier of het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen en te verzenden naar bij de financiële dienstverlener in België (ter attentie van de juridische dienst, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel) of onderstaand adres: CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, ter attentie van mw. Alexandra Schmitt, of per fax naar (+352) 47 67 33 45, uiterlijk op 8 oktober 2014. Deze formulieren kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat, in overeenstemming met artikel 26 (3) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 over instellingen voor collectieve belegging, het verslag van de bestuurders en het verslag van de accountant, alsook het jaarverslag van de SICAV (inclusief de gecontroleerde rekeningen) (het 'Gecontroleerde Jaarverslag') voor het boekjaar dat afliep op 30 juni 2014, 15 dagen vóór de Vergadering beschikbaar zullen zijn voor aandeelhouders op het hoofdkantoor van de SICAV en bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel.

De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, de laatste periodieke verslagen in het Engels, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, en op de website www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd en de www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.

DE RAAD VAN BESTUUR

Oproeping

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.