Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

NATIXIS AM FUNDS

09.09.2016

Société d’investissement à capital variable naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
R.C Luxembourg B 177 509
(hierna de 'SICAV')

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.