Contact | Glossary | Natixis links | Recruitment | Client area

“MIROVA FUNDS” BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

06.09.2016

“MIROVA FUNDS”
Société d’investissement à capital variable naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
R.C. Luxembourg B 177 509
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Geachte mevrouw, geachte heer,

De Sicav “Mirova Funds” wordt beheerd door Natixis Asset Management1, een beleggingsbeheervennootschap van BPCE Group. Natixis Asset Management heeft MIROVA2 aangesteld als Gemachtigde Beleggingsbeheerder voor de compartimenten.
Natixis Asset Management heeft beslist om de volgende wijzigingen aan te brengen in het Prospectus van de Sicav. De hierna beschreven wijzigingen zullen van kracht worden op 12 september 2016.
De documenten met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Documents, KIID) in het Nederlands en het Frans, het prospectus van het Fonds, die de kenmerken van het Fonds gedetailleerd beschrijven, en de Statuten van de BEVEK en de recentste periodieke zijn kosteloos verkrijgbaar:

• Op het hoofdkantoor van Natixis Asset Management:
Immeuble Grand Seine
21 Quai d’Austerlitz
75634 Parijs Cedex 13, Frankrijk

Deze zullen binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek naar u worden verzonden;

• bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brusse
• Of op de website www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).

De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd en de www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).
Luxemburg, 6 september 2016
Voor de Raad van Bestuur van “Mirova Funds”

 

VOLLEDIG PARAPLUFONDS
1. Oprichting van de volgende nieuwe compartimenten binnen het paraplufonds

• Mirova Global Green Bond Fund*
• Mirova US Sustainable Equity Fund*
* Dit compartiment maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.

2. Invoering van een swing pricing-mechanisme vanaf 12 september 2016

De onderstaande paragrafen zijn opgenomen in het algemene deel van het prospectus van de Sicav:
Inschrijvingen en terugkopen kunnen mogelijk een verwaterend effect hebben op de NVW per aandeel van de compartimenten en kunnen nadelig zijn voor langetermijnbeleggers als gevolg van de kosten, bid-offer spreads of andere verliezen die de Sicav heeft opgelopen in verband met de transacties van de beheermaatschappij.
Teneinde de belangen van bestaande aandeelhouders te beschermen kan de beheermaatschappij beslissen een swing pricing-mechanisme in te voeren voor de compartimenten van het paraplufonds.
Indien voor een gegeven compartiment de netto inschrijvingen of netto terugkopen op een berekeningsdag een bepaalde drempel (de “swing-drempel") overschrijden, wordt de nettovermogenswaarde per aandeel respectievelijk naar boven of naar beneden bijgesteld door een swing-factor. Swing-drempels en swing-factoren worden op een periodieke basis vastgesteld en herzien door de beheermaatschappij.
De swing-factor wordt bepaald door de beheermaatschappij om de geschatte handel en andere kosten te weerspiegelen.
De volatiliteit van de nettovermogenswaarde van de compartimenten weerspiegelt wellicht niet de ware performance van de portefeuille en kan derhalve afwijken van de referentie-index van de compartimenten als gevolg van de toepassing van het swing pricing-mechanisme. Eventuele prestatievergoedingen worden berekend op basis van de nettovermogenswaarde vóór toepassing van de swing pricing-aanpassingen.

Bovendien wordt de lijst van compartimenten waarvoor het swing pricing-mechanisme wordt toegepast, opgenomen in het deel "Bepaling van de nettovermogenswaarde” van het prospectus.

 

AANDELENCOMPARTIMENTEN
MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND

Op 12 september 2016 wordt de onderstaande aandelenklasse opgericht:

- Oprichting van I/A (AUD)** aandelenklasse.
** Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.

De nieuwe kenmerken van de in het compartiment opgerichte en gewijzigde aandelenklasse zijn als volgt:


** Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.


** Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.

- Benoeming van Natixis Asset Management US

Mirova ontwikkelt momenteel nieuwe capaciteiten die organisatorische wijzigingen teweegbrengen. In die context en om hun commerciële initiatieven te ondersteunen is Natixis Asset Management US aangesteld als Gemachtigde Beleggingsbeheerder van het compartiment met ingang van 12 september 2016, krachtens een overeenkomst inzake machtiging van beleggingsbeheer die aangegaan is met Natixis Asset Management, met bepaalde werknemers van Mirova, overeenkomstig een met Mirova aangegane overeenkomst (zie ook deel "Gemachtigde Beleggingsbeheerder” van het prospectus).
Natixis Asset Management US is een naamloze vennootschap die geregistreerd is krachtens en in overeenstemming met de Delaware Limited Liability Company Act. Ook is de vennootschap bij de Amerikaanse SEC geregistreerd als beleggingsadviseur (SEC N 801-79804).
Natixis Asset Management US en Mirova zijn beide dochterondernemingen van Natixis Asset Management.
Het beleggingsbeleid en andere kenmerken van dit compartiment blijven identiek.

 

MIROVA GLOBAL WATER & AGRICULTURE EQUITY FUND

- Benoeming van Natixis Asset Management US

Mirova ontwikkelt momenteel nieuwe capaciteiten die organisatorische wijzigingen teweegbrengen. In die context en om hun commerciële initiatieven te ondersteunen is Natixis Asset Management US aangesteld als Gemachtigde Beleggingsbeheerder van het compartiment met ingang van 12 september 2016, krachtens een overeenkomst inzake machtiging van beleggingsbeheer die aangegaan is met Natixis Asset Management, met bepaalde werknemers van Mirova, overeenkomstig een met Mirova aangegane overeenkomst (zie ook deel "Gemachtigde Beleggingsbeheerder” van het prospectus).
Natixis Asset Management US is een naamloze vennootschap die geregistreerd is krachtens en in overeenstemming met de Delaware Limited Liability Company Act. Ook is de vennootschap bij de Amerikaanse SEC geregistreerd als beleggingsadviseur (SEC N 801-79804).
Natixis Asset Management US en Mirova zijn beide dochterondernemingen van Natixis Asset Management.
Het beleggingsbeleid en andere kenmerken van dit compartiment blijven identiek.

 

VASTRENTENDE COMPARTIMENTEN
MIROVA EURO SUSTAINABLE AGGREGATE FUND

Op 12 september 2016 wordt de onderstaande aandelenklasse opgericht:

- Oprichting van SI/A (EUR)** aandelenklasse.
** Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.

De nieuwe kenmerken van de in het compartiment opgerichte en gewijzigde aandelenklasse zijn als volgt:


** Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.


** Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.

- Verlaging van de Beheervergoeding en de All-invergoeding van M/D (EUR)** aandelenklasse.
** Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.

De Raad van Bestuur heeft beslist de Beheervergoeding en de All-invergoeding van de M/D (EUR)** aandelenklasse als volgt te verlagen:

• Beheervergoeding: van 0,40% naar 0,20%;
• All-invergoeding: van 0,50% naar 0,30%.

De nieuwe kenmerken van de M/D (EUR)** aandelenklasse zijn als volgt:


** Dit aandeel maakt geen deel uit van een openbaar aanbod in België.

1 Natixis Asset Management is een portefeuillebeheermaatschappij die is erkend door de Autorité des Marchés Financiers (de Franse toezichthouder voor de financiële markten) onder het nummer GP 90-009.
2 Mirova is geregistreerd als een Société de gestion de Portefeuille bij de Autorité des Marchés Financiers (de Franse toezichthouder voor de financiële markten) en is een dochteronderneming van Natixis Asset Management.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.